Trzeci Zakon św. Franciszka

Franciszkański Zakon Świeckich (FZŚ) jest otwarty na wszystkich wiernych, którzy:

 • pragną w swym życiu zachowywać Ewangelię Jezusa Chrystusa
 • świadczyć o Nim życiem i słowem naśladując życie Św. Franciszka z Asyżu

Święty Franciszek przykładem swego życia Ewangelicznego porwał serca wielu mężczyzn i kobiet. Jeśli chcesz pójść za Nim – Franciszkański Zakon Świeckich czeka na Ciebie.

Kandydat do FZŚ musi spełniać następujące warunki:

 • musi być praktykującym katolikiem,
 • musi być ochrzczonym i bierzmowanym,
 • żyć w łączności z Kościołem,
 • mieć dobrą opinię moralną,
 • być dorosłym (ukończone 18 lat).

Do FZŚ mogą wstąpić osoby żyjące w sakramentalnych związkach małżeńskich, osoby samotne, wdowy, wdowcy, osoby duchowne.

Wstąpienie do FZŚ nie wymaga opuszczenia własnego domu, czy też rezygnacji z małżeństwa.

Włączenie do wspólnoty następuje w trzech etapach:

 • formacja wstępna (postulat)
 • formacja początkowa (nowicjat)
 • przyrzeczenie życia Chrystusową Ewangelią (profesja czasowa i profesja wieczysta).

ZASADY ŻYCIA FRANCISZKANÓWŚWIECKICH

Regułą życia franciszkanów świeckich jest zachowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa naśladując św. Franciszka z Asyżu, dla którego Chrystus był natchnieniem i centrum życia w odniesieniu do Boga i ludzi.

Natchnieni przez św. Franciszka i z Nim powołani do odnowy Kościoła franciszkanie świeccy starają się dążyć do doskonałości przez:

 • kształtowanie na wzór Pana Jezusa swojego sposobu myślenia poprzez całkowitą i doskonałą przemianę wewnętrzną,
 • oczyszczanie serca ze złych skłonności,
 • budowanie braterskiej wspólnoty i ewangelicznego świata w każdej sytuacji,
 • walkę z pokusami,
 • niesienie ludziom radości i nadziei w każdym czasie i w każdym miejscu,
 • pojęcie powszechnego dobra i braterstwa,
 • żarliwą modlitwę indywidualną i wspólnotową,
 • czynienie miłosierdzia jak: bezinteresowne uczynki dla biednych i potrzebujących.

Uczyń mnie Panie narzędziem Twego pokoju.
Gdzie panuje nienawiść, daj mi wlewać miłość,
gdzie krzywda – przebaczenie,
gdzie nęka zwątpienie, pozwól wnosić wiarę,
gdzie rozpacz – nadzieję!


Wspólnota FZŚ przy parafii p.w. Miłosierdzia Bożego w Świdnicy zaprasza na spotkanie braterskie w każdą ostatnią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 12:00


Błogosławieństwo św. Franciszka

Niech Pan Ci błogosławi i niech Cię strzeże.
Niech Ci ukaże oblicze swoje zmiłuje się nad Tobą
Niech zwróci oblicze swoje ku Tobie i niech
Cię obdarzy pokojem.